Covid-19 opatření – Covid-19 measures

Každý účastník Rallye Rejvíz 2021 musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

  • doložit negativní výsledek RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní výsledek RAT (rychlého antigenního testu), který provedl zdravotnický pracovník, starého nejvýše 72 hodin (RAT bude možné provést na místě za poplatek 200,- CZK/test),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Bez splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek se nelze Rallye Rejvíz zúčastnit!

Splnění výše uvedených podmínek účasti na Rallye Rejvíz potvrdí každý účastník podpisem čestného prohlášení:

„Svým podpisem na této listině čestně prohlašuji, že jsem seznámen/a s aktuálním zněním usnesení vlády České republiky a/nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví a/nebo opatřeními ostatních orgánů státní správy přijatými, resp. vydanými
v souvislosti s výskytem COVID – 19 a výše uvedené povinnosti budu řádně plnit.“

Zároveň nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), např. respirátor FFP2 či nanoroušku. Dodržování tohoto opatření je dle aktuálních opatření na zodpovědnosti každého účastníka.

Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Each participant of the Rallye Rejviz must meet at least one of the following:

  • Provide negative result of RT-PCR test not more than 7 days old,
  • Provide negative result of QAT (quick antigen test) done by a medical professional in the last 72 hours (QAT will be available on site for a fee of EUR 10,-/test),
  • Provide lab confirmation of Covid-19 infection not older than 180 days before the event,
  • Provide proof of vaccination against Covid-19 – the last dose (second dose for two-dose vaccines, first dose for single-dose vaccines) must have been received at least 14 days prior to the event.

One can’t attend the Rallye Rejviz without meeting at least one of these conditions!

Each participant will confirm that they fulfill the requirements to attend the event by signing an attendance list with this official sworn statement:

“I declare by signing this attendees list that I am familiar with the current Resolution of the Czech Republic Government and/or protective measures of the Ministry of Health and/or protective measures of other administrative authorities adopted, respectively, issued in relation to COVID-19 and I will fulfil the aforementioned obligations accordingly.”

The obligation of protection of the respiratory ways with at least 94% effectiveness (without central valve) e. g. FF2 respirator or nano mask continues to apply. Under the current Regulations, compliance with this measure is the responsibility of each participant.

The distance between viewers and the stage or another space for presentation or sports field must be at least 2 meters.

Scroll to Top