Logo RR 2024
ViberWhatsApp

Zpracování osobních údajů (Privacy policy)

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti RALLYE REJVÍZ z.s., se sídlem Preslova 304/63, 602 00 Brno, IČ 70809771, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 7898 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo
 2. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem registrace a soutěže Rallye Rejvíz a budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. You hereby grant your consent to RALLYE REJVÍZ z.s., with registered office at Preslova 304/63, 602 00 Brno, ID number 70809771, registered in the public register kept at the Regional Court in Brno, section L, file 7898 (hereinafter referred to as the "Administrator"), to within the meaning of the law No. 101/2000 Coll., on the protection of personal data (hereinafter referred to as the "Act on the Protection of Personal Data") processed the following personal data:
  • Name and surname
  • E-mail
  • Telephone number
 2. These data must be processed for the purpose of registration and the Rallye Rejvíz competition and will be processed by the Administrator for a period of 10 years.
 3. You give your express consent to the above processing. Consent can be withdrawn at any time, for example by sending an email or letter to the company's contact details
 4. Please note that under the Data Protection Act you have the right to:
  • Withdraw consent at any time,
  • Request information from us about what personal data we process,
  • Request an explanation from us regarding the processing of personal data,
  • Request access to this data from us and have it updated or corrected,
  • Request us to delete this personal data,
  • In case of doubt about compliance with the obligations related to the processing of personal data, contact us or the Office for the Protection of Personal Data.

Dotazy / Questions?

  Rallye Rejvíz 2024

  22.05. - 26.05.2024
  Mezinárodní odborné zaměstnání a soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb, konané od roku 1997
  Tel.: +420 511 116 764
  E-mail: info@rallye-rejviz.cz
  ViberWhatsApp
  CZE

  Soutěž

  ENG

  Competition

  Tento web využívá pouze technická cookies. Jeho používáním souhlasíte s tím souhlasíte.
  This website only uses technical cookies. By using it, you agree to this.